GRONINGEN, 15 JANUARI 2007..........................................
....................................................................
VASTLEGGING VAN DE REGELS VAN:......................................
....................................................................
HET NIEUWE TRADITIONEELE AENERGYAS OVERNAEDSCHE MEMORIAL VARSITY....
REGATTA SELECTIE PROTOCOL...........................................
....................................................................
VASTGELEGD DOOR PRAESES H.T. DER ALGEMEENE GRONINGER STUDENTEN......
VEREENIGING GYAS, OPGERICHT D.D. 12 MEI 1964, MARK DANIËL SIEGENBEEK
VAN HEUKELOM EN PRAESES H.T. DER VARSITYCOMMISSIE KAREL JAN IGNACE..
VAN DER LINGEN......................................................
....................................................................
HET NIEUWE TRADITIONEELE AENERGYAS OVERNAEDSCHE MEMORIAL VARSITY....
REGATTA SELECTIE PROTOCOL, VOORHEEN AOMVR, TEGENWOORDIG OOK.........
NT-AOMVR-SP, OF, KORTWEG, NAS.......................................
....................................................................
ARTIKEL 1. VAN HET DOEL VAN HET NAS:................................
HET NAS HEEFT ALS DOEL MIDDELS EEN SELECTIE TWEE STERKST MOGELIJKE..
FORMATIES TE VORMEN, TE WETEN EEN HEEREN EN EEN DAMESCH FORMATIE,...
OM TEN TIJDE VAN DE STRIJD OP DE NATIONALE ROEIWEDSTRIJD DE VARSITY.
IN DE OVERNAEDSCHE VIEREN, ZOALS VASTGELEGD IN DE...................
WEDSTRIJDBEPALINGEN VAN DE VARSITY, HET HOOGST HAALBARE RESULTAAT...
TE BEHALEN..........................................................
....................................................................
ARTIKEL 2. VAN DE DEELNEMERS:.......................................
EEN IEDER DIE ZICH, VOLGENS LID 5, ARTIKEL 5, VAN HET REGLEMENT VAN.
DE ROEIWEDSTRIJDEN ZOALS BEPAALD DOOR DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE..
ROEIBOND, REGIO- OF COMPETITIEROEIER MAG NOEMEN, STAAT HET VRIJ ZICH
IN TE SCHRIJVEN VOOR DE SELECTIE VOOR DE OVERNAEDSCHE VIEREN........
....................................................................
ARTIKEL 3. VAN HET TIJDSTIP:........................................
DE SELECTIE ZAL JAARLIJKS PLAATSVINDEN, TEN MINSTE ÉÉN MAAND EN TEN.
MEESTE TWEE MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE VARSITY VAN HET..............
DESBETREFFENDE JAAR. DE SELECTIE ZAL PLAATSVINDEN IN EEN WEEKEND....
....................................................................
ARTIKEL 4. VAN DE BEGELEIDERS:......................................
DE SELECTIE ZAL PLAATSVINDEN ONDER TOEZICHT VAN DE TWEE BEGELEIDERS.
VAN DE OVERNAEDSCHE VIEREN, WAARBIJ ELK VAN DE BEGELEIDERS..........
VERANTWOORDELIJK IS VOOR DANWEL DE DAMESCH, DANWEL DE HEEREN........
FORMATIE. DE BEGELEIDERS WORDEN AANGEWEZEN DOOR DE VARSITYCOMMISSIE.
IN SAMENSPRAAK MET DE WEDSTRIJDCOMMISSARIS VAN HET BESTUUR VAN DE...
VEREENIGING.........................................................
....................................................................
ARTIKEL 5. VAN DE SELECTIEPROCEDURE:................................
OP ZATERDAGOCHTEND ZULLEN ALLE DAARTOE TIJDIG INGESCHREVEN EN ALS...
ZODANIG DOOR HUN BEGELEIDER ERKENDE SELECTANTEN ZICH MELDEN OP EEN..
DOOR HUN BEGELEIDER BEPAALDE EN AANGEVEN LOCATIE EN TIJDSTIP. ......
GEDURENDE DE DAG ZULLEN DE SELECTANTEN EEN BREED GEORIËNTEERD,......
MAAR INTENSIEF PROGRAMMA DOORLOPEN WAARBIJ ALLE FACETTEN VAN HET....
ROEIEN VAN DE OVERNAEDSCHE AAN BOD KOMEN............................
....................................................................
ARTIKEL 6. VAN DE SELECTIEBEKENDMAKING:.............................
ZONDAGOCHTEND ZAL IN BESLOTEN KRING BEKEND GEMAAKT WORDEN WELKE TWEE
FORMATIES DE EER VAN DE VEREENIGING MOGEN VERDEDIGEN IN DE..........
OVERNAEDSCHE VIEREN. VERVOLGENS ZULLEN DE PLOEGEN SAMEN MET DE OUDE.
VIER OP HET BOOTENHUYSCH GEPRESENTEERD WORDEN WAARNA ZIJ OP HET.....
HOORNSE DIEP HUN EERSTE TRAINING PUBLIEKELIJK ZULLEN AFWERKEN.......
....................................................................
ARTIKEL 7. VAN DE VERDERE VOORBEREIDING:............................
DE TWEE FORMATIES ZULLEN VOORAFGAAND AAN DE WEDSTRIJD OP HET........
AMSTERDAM-RIJNKANAAL TE HOUTEN TEN MINSTE TIENMAAL TRAINEN, DIT.....
ALLES ONDER DE BEGELEIDING VAN DE BEGELEIDERS.......................